Disclaimer

Inhoud

parfier streeft er naar dat de op de website aangeboden informatie correct is. Bij de samenstelling van de website wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin aanvaardt parfier geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Privacy

De door Parfier via de website verkregen gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Berekeningen en offertes

Berekeningen en offertes die op deze website kunnen worden gemaakt zijn indicatief. Aan deze berekeningen en offertes kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan berekeningen, offertes en adviezen die worden verkregen door middel van op deze website als download of anderszins beschikbaar gestelde software.

Eigendomsrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, zoals onder meer teksten, handelsnamen en logo’s, alsmede de op deze website beschikbare software zijn eigendom van of in licentie bij parfier. Overname of vermenigvuldiging van deze informatie is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van parfier.

Overige legal informatie en documenten (downloads)